گروه تولید پرشیانا

تولیدات و خدمات فنی و تلویزیونی پرشیانا

گروه رسانه ‌های پرشیانا ارائه دهنده‌ی خدمات فنی و تولید برنامه‌های تلویزیونی شامل تجهیز استودیوهای تلویزیونی، تولید برنامه، دوبله و خدمات پخش بر روی ماهواره میباشد.
تله‌پورت گروه رسانه‌ های پرشیانا در لندن واقع شده و شبکه‌های تلویزیونی میتوانند از خدمات آپلینک و پلی‌اوت ما استفاده نموده، خدمات و پشتیبانی فنی دریافت نمایند.

گروه رسانه های پرشیانا

گروه رسانه‌های پرشیانا

فهرست